Glemt detaljer?

Datapolitik

PERSONDATAPOLITIK

Når du opretter et medlemskab i Time2fitness accepterer du, at Time2fitness  indsamler og behandler oplysninger om dig. Hos Time2fitness indsamler og behandler vi kun de oplysninger, der er nødvendige for at administrere dit medlemskab og for at levere vores ydelser til dig, som for eksempel ved tilkøb af personlig træning eller kostvejledning. Time2fitness anvender ikke oplysningerne til andre formål.

OPBEVARINGSPERIODE

Time2fitness opbevarer oplysningerne om dig i op til 3 år efter dit medlemskab er ophørt. Herefter vil alle oplysninger blive slettet eller anonymiseret på en sådan måde, at oplysningerne ikke længere kan identificere dig.

DINE RETTIGHEDER

Når Time2fitness registrerer oplysninger om dig, har du ret til at,

 • få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig
 • gøre indsigelse mod at indsamlingen og behandlingen af dine oplysninger finder sted
 • få oplysninger, der er vildledende eller urigtige, rettet eller slettet

Du har også ret til at klage til Datatilsynet over Time2fitness behandling af dine oplysninger.

KONTAKT

Spørgsmål og henvendelser vedrørende Time2fitness behandling af dine oplysninger skal ske til Time2fitness, Kattedamsvej 36, 9440 Aabybro.

VIDEOOVERVÅGNINGSPOLITIK

Hos Time2fitness har vi stor tillid til, at vores kunder er ærlige og følger vores husregler. Derfor anvender vi kun i meget begrænset omfang video som dokumentation – det værende i tilfælde af tyveri/overfald hos medlemmer og ansatte. Vi gemmer optagelserne i op til 4 uger efter optagelsesdato.

UNDERRETNING OM INDSAMLING AF PERSONOPLYSNINGER

Time2fitness indsamler og behandler en række oplysninger om dig i forbindelse med dit medlemskab. Vi er dataansvarlig i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger. Efter databeskyttelsesforordningens  regler skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager oplysninger om dig fra dig selv.

I det følgende finder du en uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger nedenfor.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Time2fitness er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har indsamlet og behandler om dig. Du kan kontakte os på: info@fitnessworld.dk

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 

Formålet med behandlingen er at håndtere dit medlemskab i Time2fitness, så du får den bedst mulige træningsoplevelse, fra du melder dig ind og i hele medlemskabets løbetid.
 
Behandlingerne dækker således over indmeldelse, markedsføring, håndtering af betaling, henvendelser, varslinger og opsigelse. Desuden behandles for nogle medlemmer ligeledes andre træningsydelser, dopingkontrol, refunderinger, inkasso og blacklisting.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, om samtykke til behandling af personoplysninger til et eller flere specifikke formål.
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, om behandling, der er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, om behandling, der er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om behandling, der er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor, navnlig hvis den registrerede er et barn.
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, om behandling, der er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller når domstole handler i deres egenskab af domstol.
 • Databeskyttelseslovens  § 8, stk. 3-5, om virksomheders behandling af oplysninger om strafbare forhold.
 • Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 7, om behandling af CPR-nummer ved samtykke.
 • Reglerne i tv-overvågningsloven.

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen 

Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger (delvist) på baggrund af interesse afvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er, at Time2fitness har behov for at sende oplysninger til advokater eller myndigheder i tilfælde, hvor der er begået kriminelle handlinger, foretage visse behandlinger i markedsføringsøjemed samt foretage tv-overvågning i kriminalitetsforebyggende øjemed.

3. Kategorier af personoplysninger 

Vi behandler kun de oplysninger om dig, som er nødvendige for at have et træningsmedlemskab hos os. Så for langt de fleste medlemmer vil det være begrænset til almindelige ikke-følsomme personoplysninger såsom kontaktoplysninger, medlemsoplysninger, træningsoplysninger, betalingsoplysninger, kontonummer, videoovervågning og købsoplysninger. Derudover behandler vi – med dit samtykke – oplysninger om dit personoplysninger med henblik på entydig identifikation. Såfremt vores medlemmer begår strafbare handlinger, kan vi behandle disse oplysninger med henblik på politianmeldelse samt ved overvejelse af anlæggelse og gennemførelse af retssager. For medlemmer der benytter Bodytracker eller personlig træner, vil der muligvis blive behandlet følsomme personoplysninger i form af helbredsoplysninger, såfremt disse medlemmer samtykker til behandlingen.

TOP